zondag 22 december 2013

Sportsamenwerking trapt af met koude douche

Het CDA heeft tijdens de raadsvergadering van december een motie ingediend waarin het College werd opgeroepen om de lastenverzwaringen voor sportverenigingen voor de jaren 2013 en 2014 op te schorten. De lastenverzwaringen waren door de gemeente opgelegd toen de verenigingen hun contributies al hadden vastgesteld. Daardoor kunnen de verenigingen de lastenverzwaring niet op een fatsoenlijke manier opvangen. Ze teren in op hun reserves, sommige zo ver dat hoog nodige investeringen niet meer kunnen worden gedaan.

Het CDA betreurt de valse start. De gemeente zou voor slechts €40.000 met een schone lei kunnen bouwen aan de toekomst. De verenigingen zijn namelijk bereid hun steentje bij te dragen en voor meer sportkosten op te draaien. Bovendien past het de gemeente om de hand in eigen boezem te steken. Van de beloftes van het vorige college om in gesprek te gaan met alle verenigingen en zo op maat uitvoering te geven aan het accomodatiebeleid en de ‘kostendekkende tarieven’, is niets
terecht gekomen. In afwachting van de dialoog kwam opeens de factuur.

Het CDA vroeg clementie voor de clubs, want hoewel geen enkele vereniging zal ‘omvallen’ worden ze uitgekleed juist op het moment dat de gemeenteraad in nauwe samenwerking met de clubs wil bouwen aan een solide toekomst. Die samenwerking begint nu onnodig met een koude douche en een klap in het gezicht vindt het CDA.

Helaas stemden de coalitiepartijen PrO, VVD en LO tegen de CDA-motie. Een gemiste kans om een belangrijk pijnpunt weg te nemen, het vertrouwen te herstellen en in gezamenlijkheid te werken aan duurzame financiering van sport in Oegstgeest.

donderdag 12 december 2013

Zelfstandig blijven door samen te werken

Op donderdag 19 december neemt de gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest. Die toekomst is meer samenwerken met anderen. Een duidelijke keuze en een keuze die het CDA Oegstgeest wil en steunt. 'Wij willen het unieke karakter van Oegstgeest en de bijzondere samenleving behouden. Dat kan het beste door bewust en gericht samen te werken.' aldus fractievoorzitter Marien den Boer.

Het CDA wil dat de gemeente zelf richting kan blijven geven aan belastingen, groen, sport, zorg, cultuur en bestemmingsplannen en hier ook zeggenschap over blijven houden. Hoe we gaan samenwerken is onze keuze. Die keuze is namelijk afhankelijk van wat wij als dorp willen en wat inwoners nodig hebben om hun eigen identiteit, regie en woonplezier hier te behouden c.q. te ontwikkelen. Daar waar beleid te ingewikkeld of uitvoering te duur wordt voor een kleine gemeente, zoals de WMO, de jeugdhulp en andere zorg, moet intensiever samengewerkt worden met grotere gemeenten zoals Katwijk, Leiden, Teylingen of Noordwijk.

De coalitiepartijen PrO, VVD en LO, hebben bij het vormen van het college vorig jaar besloten om te laten onderzoeken of Oegstgeest zou moeten fuseren of, zoals het ook wel heet, heringedeeld zou moeten worden. Een onderzoeksbureau is aan de slag gegaan. Iedereen is gevraagd hun mening te geven en ook de gemeenteraad heeft in commissieverband gedebatteerd. Conclusie van het onderzoek is dat fusie niet de beste weg is. Het CDA is tevreden dat de onderzoekers tot dezelfde conclusie komen als het CDA. Aan de raad wordt voorgesteld om het samenwerking met Leiden én het scenario samenwerking met Katwijk/Noordwijk verder te onderzoeken. In dat onderzoek komt ook de vraag terug het CDA Oegstgeest ook al eerder stelde. Nog steeds is niet helder welk probleem opgelost moet worden. Er zijn problemen, maar daar werken we nu aan. Wanneer we de problemen zoals de financien, de organisatie van de gemeente en het bestuur oplossen, is het de vraag of samenvoegen noodzakelijk is.

Naast dit onderzoekstraject heeft PrO geopperd om een referendum te houden over de bestuurlijke toekomst van ons dorp. Het CDA is daarover van meet af aan klip en klaar geweest. Wij willen alleen een referendum als het om het opheffen van de gemeente gaat. Die keuze is zo wezenlijk en ingrijpend dat burgers daarover moeten kunnen stemmen, vindt de fractie. Voor normale beleidskeuzes, zoals het aangaan van samenwerkingsverbanden, zijn referenda niet nodig. Nu gelukkig een fusie van de baan is er ook geen nut meer voor een referendum.

Het CDA ziet uit naar goede discussies de komende tijd over hoe Oegstgeest versterkt kan worden middels gerichte samenwerking. De sturing op samenwerkingsverbanden als Servicepunt ’71, de belastingsamenwerking (BSGR) en Holland Rijnland kan namelijk aanzienlijk beter dan de afgelopen collegeperiode het geval is geweest. Gerichte en goede samenwerking is voor het CDA erg belangrijk om alle ingewikkelde taken op het gebied van zorg goed uit te kunnen voeren. Op die manier versterken we ons dorp en houden we regie op de dingen die we lokaal van groot belang vinden.

zondag 17 november 2013

CDA Oegstgeest presenteert kandidatenlijst en verkiezingprogramma

De leden van het CDA Oegstgeest hebben Marien den Boer unaniem gekozen als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is op dit moment voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Zijn reactie op de verkiezing tot lijsttrekker: ‘Ik ben er trots op deze lijst vol met enthousiaste mensen aan te voeren. Ik heb er zin in de komende maanden campagne te voeren. We willen vooruit kijken, maar we zullen niet schromen ook de zaken die de afgelopen vier jaar fout zijn gegaan aan de orde te stellen’. De top-5 van de lijst bestaat verder uit Eibertjan van Blitterswijk, Ingrid van Dillen-Wesseling, Ingeborg van Pijkeren-Koevoet en Marieke van Hoffen.

De CDA’ers hebben zich ook gebogen over het verkiezingsprogramma. Dit programma heeft de titel ‘Kiezen voor de samenleving’ gekregen. Marien den Boer: “Het CDA Oegstgeest vindt dat de gemeente moet uitgaan van de kracht van de Oegstgeester samenleving en niet moet denken vanuit bestaand beleid. Dat betekent dat mensen de ruimte moeten krijgen om met hun eigen ideeën dingen die zij als een probleem zien aan te pakken. Dat werkt beter dan als de gemeente oplossingen opdraagt.” Als voorbeeld noemt Den Boer het groenonderhoud: “Nu kapt de gemeente volgens een vast beleidsplan bomen, in de toekomst moet het groenonderhoud veel meer vanuit de vraag van buurten en straten geregeld worden.”

Het behouden en versterken van de kracht van de samenleving gaat het beste in zelfstandigheid en samenwerking in de regio, is de overtuiging van het CDA Oegstgeest. Zij spreekt zich daarom uit vóór de zelfstandigheid van Oegstgeest. Daarbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat behoud van zelfstandigheid alleen mogelijk is als de gemeente haar financiële en bestuurlijke problemen oplost en ze beter gaat presteren dan de afgelopen vier jaar.
Andere belangrijke doelen voor de komende vier jaar zijn:
- Behoud en versterking van het dorpse karakter van Oegstgeest;
- Het verlagen van de financiële lasten van het verenigingsleven;
- Intensievere samenwerking tussen sportclubs waardoor ASC ruimte geboden kan worden in de Voscuyl;
- Behoud van de zondag als unieke dag voor bezinning, rust en samenzijn;
- Het faciliteren van uitstekende zorg met een menselijke maat en het stimuleren van vrijwilligerswerk.

vrijdag 8 november 2013

Crisis is slecht signaal

De CDA-fractie in de gemeenteraad reageert met verbijstering op de ontstane crisis in de coalitie van VVD, Leefbaar Oegstgeest en Progressief Oegstgeest. Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november werden de verschillen in denkwijze tussen de partijen pijnlijk duidelijk. Eveneens werd duidelijk dat de coalitie nog een lange weg te gaan heeft na het zeer kritische rapport van Public Profit. Het rapport dat precies een jaar geleden zorgde voor de val van het vorige College.

Aanleiding voor de crisis is de aanpak van eerdere bezuinigingen (in totaal €3,4 miljoen) op het ambtelijk apparaat. VVD en LO willen druk op het College houden en bezuinigingen grotendeels  inboeken, Pro en het College willen de eerdere bezuinigingen terugdraaien. Een amendement van VVD en LO was voor de andere partijen niet acceptabel.
'Onbegrijpelijk.' zo reageert CDA-fractievoorzitter Marien den Boer. 'De gang van zaken is een slecht signaal over de bestuurbaarheid van het dorp.'
Het CDA heeft soortgelijke plannen als de VVD en LO en steunt daarom ook deze lijn. Daarmee is er een ruime meerderheid voor het behoud van de bezuinigingen. 'Het is dan ook gek dat LO en de VVD zich laten gijzelen door Pro.'

Het CDA vraagt zich hardop af hoe het verder moet als er op dit punt zo'n groot fundamenteel verschil in visie zit.

Maandagavond vergadert de gemeenteraad verder over de begroting.

dinsdag 1 oktober 2013

31 oktober: Kamerlid Pieter Omtzigt in Leiderdorp

Op donderdag 31 oktober a.s. komt CDA-kamerlid Pieter Omtzigt naar Leiderdorp. Pieter is woordvoerder op het gebied van pensioenen, buitenlandse zaken en fiscale zaken.

Tijdstip: 19.00
Locatie: De Menswording, Heelblaadjespad 1, Leiderdorp

Het programma volgt rond 15 oktober a.s.

zondag 1 september 2013

Uw mening over zondagopenstelling

Vandaag, 1 september, is de voorlopige zondagopenstelling van winkels in Oegstgeest van start gegaan. Het College heeft hiertoe besloten in aanloop naar de nieuwe verordening over de winkeltijden. Gemeenten hebben vanuit de regering de mogelijkheid gekregen zelf te bepalen of winkels op zondag open mogen zijn.
De CDA-fractie is geen voorstander van deze ontwikkeling in Oegstgeest en hoort wisselende geluiden van zowel burgers als winkeliers over deze openstelling. In aanloop naar de vaststelling van de nieuwe verordening wil het CDA graag van zoveel mogelijk mensen horen hoe zij hierover denken. Daarom nodigt de partij u uit een bericht te sturen aan de woordvoerder op dit dossier Eibertjan van Blitterswijk.
Daarnaast organiseert de gemeente op 9 september van 19.30 - 21.00 een informatiebijeenkomst. De CDA-fractie is hierbij ook aanwezig om mee te luisteren naar de informatie vanuit de gemeente en te horen welke vragen en meningen er bij de aanwezigen zijn. Kom daarom ook 9 september naar het gemeentehuis. Het CDA gaat graag met u in gesprek.

dinsdag 27 augustus 2013

Oppositiepartijen doen WOB-verzoek voor integriteitsrapporten


OEGSTGEEST- Oppositiepartijen CDA, Lokaal en Transparant Oegstgeest dienen gezamenlijk een WOB-verzoek in om inzage te krijgen in de integriteitsrapporten van de gemeente Oegstgeest.
Eerdere verzoeken om inzage werden door het College afgewezen.

Begin juli kwamen twee rapporten beschikbaar over integriteitsschendingen binnen de gemeente. De incidenten hadden betrekking op ‘mogelijke belangenverstrengeling bij de inhuur van derden’ en ‘de financiële organisatie en belangen van één van de projecten’. De drie partijen willen weten welke rol het College hierin gespeeld heeft en eisen daarom inzage in de rapporten.

Een eerder verzoek op grond van de Gemeentewet werd door het College afgewezen. Daarom dienen de partijen nu een verzoek in op grond van Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
'Het is zeer ongebruikelijk dat raadsleden een WOB-verzoek in moeten dienen om informatie los te krijgen van het College. Eigenlijk is het een schande.' stelt fractievoorzitter Marien den Boer. 

Op 12 september is er een extra gemeenteraadsvergadering over de kwestie. De partijen hebben de rapporten nodig om zich voor te kunnen bereiden op de vergadering.

donderdag 15 augustus 2013

CDA houdt mogelijkheid tot rechtzaak open


OEGSTGEEST - Oppositiepartij CDA houdt de mogelijkheid open om via de rechter inzage in twee rapporten over integriteit te krijgen. Ondertussen probeert de partij via schriftelijke vragen meer informatie over de geheime rapporten te krijgen.

Op 12 september aanstaande vergadert de gemeenteraad over de integriteitskwesties binnen de gemeente rond de, zoals diverse media meldden, ‘mogelijke belangenverstrengeling bij de inhuur van derden’ en ‘de financiële organisatie en belangen van één van de projecten’. Deze kwesties zouden hebben geleid tot disciplinaire maatregelen tegen een aantal ambtenaren.

Fractievoorzitter Marien den Boer (CDA) geeft aan dat een rechtszaak voeren tegen het College een grote stap is. ‘Wij zien op dit moment nog andere mogelijkheden om informatie boven tafel te krijgen, maar bereiden ons ondertussen wel voor op een mogelijke stap naar de rechter.’
Het CDA heeft daarom een lijst met concrete vragen opgesteld om meer te weten te komen over wat er in de rapporten staat.
Zo wil de partij weten wie er bij het onderzoek betrokken zijn geweest en of ook oud-wethouders zijn betrokken. ‘In de informatie die we gekregen hebben wordt tot nu toe teveel alleen naar de ambtenaren gekeken,’ aldus Den Boer, ‘wij willen weten welke rol het College heeft gehad en of ook zij actiever hadden moeten zijn.’
De partij wil ook weten om welke bedragen het gaat. ‘Wij kunnen daar nu niets over vinden.’, geeft Den Boer aan.
Een deel van de vragen is geheim omdat er informatie uit de vertrouwelijke raadsmededeling van 9 juli in staat. Den Boer: ‘Ik vind het erg dat ik zoveel dingen geheim moet houden, terwijl openheid hierover meer vertrouwen zou geven.’

Den Boer houdt nadrukkelijk de mogelijkheid van een rechtszaak open, maar hoopt dat deze stap niet nodig is. ‘Wij willen als CDA ons werk goed kunnen doen. Wij gaan er vanuit dat het College dit ook wil, hoewel dit nu niet zo lijkt. Daarom hebben wij recht op alle informatie die wij relevant vinden. Openbaar of vertrouwelijk. Ik verwacht dat het College toch voldoende vertrouwen heeft in onze integriteit zodat wij over de informatie kunnen beschikken.’
Aangezien de rapporten er zijn verwacht het CDA eind volgende week antwoord van het College te krijgen.

vrijdag 5 juli 2013

Denk mee, praat mee op 10 juli


In de zaal naast de bibliotheek (winkelcentrum Lange Voort) organiseert het CDA – Oegstgeest
voor leden en niet-leden een avond over de thema's die de volgende gemeenteraadsverkiezingen
(maart 2014) zullen bepalen.

Iedereen kan meedenken en meepraten over:

  • Is er een toekomst voor Oegstgeest: blijven we zelfstandig, gaan we meer regionaal samenwerken of fuseren?
  • Oegstgeest heeft 80 miljoen schuld. Dit komt neer op zo’n 10.000 euro per huishouden: moeten de gemeentelijke belastingen omhoog, gaan de voorzieningen achteruit, en zo ja welke dan?
  • Burgers aan de slag: gaan we bezuinigen en dan zelf het openbaar groen onderhouden, de fietspaden sneeuwvrij houden en de stoeptegels recht leggen?
  • Verlagen subsidies voor de sport: wat gebeurt er met onze sportverenigingen als de gemeente kostendekkende tarieven gaat hanteren  en de contributies moeten worden verhoogd?
  • Het rijk snijdt in de zorg en maakt de gemeente verantwoordelijk: wie zorgt er voor ons als de verzorgingshuizen sluiten? Komt de buurvrouw dan stofzuigen ? Krijgen we voor kinderen met problemen geen PGB meer? 

Op 10 juli bent u vanaf 20.30 uur welkom om uw stem te laten horen.

Perspectief voor 2014

Donderdagavond 4 juli heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2014 - 2017 behandeld. In deze nota beschrijft het College hoe, op dit moment, de financiën van de gemeente er voor 2014 en verder voor staan.
In de ogen van het CDA is alleen het financiële perspectief te weinig. De Perspectiefnota is het moment om ook inhoudelijk aan te geven wat de politieke prioriteiten zijn. Hieronder vindt u de bijdrage van het CDA.

zondag 16 juni 2013

CDA mist duidelijke blik van College richting de toekomst

Deze maand wordt de Perspectiefnota 2014 - 2017 behandeld door de gemeenteraad. In deze nota stelt de gemeenteraad de eerste kaders vast voor de begroting die in november vastgesteld wordt. Oegstgeest staat er financieel niet goed voor, dat staat kristalhelder beschreven. De komende jaren moet de gemeente verder bezuinigen. Het CDA mist een duidelijke inhoudelijke blik op de toekomst. CDA-fractievoorzitter Marien den Boer stelt het heel duidelijk. 'Het is een boekhoudkundig stuk geworden zonder een helder perspectief. Dat vinden wij zeer teleurstellend.'

donderdag 6 juni 2013

SOlink brengt studenten en senioren samen

www.solink.nl
In 2010 heeft het CDA Oegstgeest het initiatief genomen om Oegstgeest aan te laten sluiten bij het werk van stichting SOlink. SOlink bemiddelt tussen senioren die een kamer over hebben in hun huis en serieuze studenten die hard op zoek zijn naar woonruimte. CDA-raadslid Eibertjan van Blitterswijk was erg e
nthousiast toen hij over het initiatief van de stichting hoorde en pleitte voor medewerking van de gemeente om ook Oegstgeester ‘matches’ tussen jong en oud mogelijk te maken.

vrijdag 31 mei 2013

CDA vraagt opnieuw aandacht voor tweede ontsluiting Nieuw-Rhijngeest

Nieuw-Rhijngeest in Vogelvlucht
(bron: rijnstreekbusiness.nl)
In de wijk Nieuw-Rhijngeest aan de westkant van de A44 worden de komende jaren nog honderden huizen gebouwd. Veel van de nieuwe bewoners zullen een auto hebben en de wijk uit moeten, gewoon voor hun dagelijks werk, maar wellicht ook in het geval van een ramp. Op dit moment kunnen ze maar op één manier de wijk uit, via het kruispunt bij de landman op de Rijnsburgerweg.
Het CDA verwacht dat er een tweede ontsluiting nodig is om gevaarlijke verkeerssituaties en drukte op het kruispunt te voorkomen. 'We zitten bijna in dezelfde situatie als Poelgeest.' aldus fractievoorzitter Marien den Boer. 'Wij vragen ons af waarom hier niet eerder aandacht voor geweest is.'
In 2012 heeft het CDA ook al aan het College gevraagd welke actie ze zou ondernemen. 'Het feit dat er nu weinig gebouwd wordt is geen reden om niet naar de toekomst te kijken. Het College moet nu anticiperen, want straks zijn we te laat.' aldus Den Boer.
Tijdens de Raadsvergadering van 30 mei zegde de wethouder toe dat er na de zomer een verkeersonderzoek komt in Nieuw-Rhijngeest en dat een tweede ontsluiting hierin ook aandacht krijgt.

maandag 13 mei 2013

Bouw mee met het CDA

Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn nog ruim 300 dagen. Het CDA wil daarin een belangrijke rol spelen. Waarom? Voor de toekomst van Oegstgeest. De afgelopen jaren heeft het CDA veel voor elkaar gekregen in de gemeenteraad. Altijd vanuit een heldere lijn en een duidelijke visie: bruggen bouwen, oog voor de toekomst en strevend naar rechtvaardigheid. Ook na 19 maart volgend jaar wil het CDA zich met enthousiasme blijven inzetten voor de toekomst van Oegstgeest. Daar hebben we uw hulp voor nodig. Waarom zou u helpen en hoe kunt u helpen?

donderdag 18 april 2013

Vooraankondiging: Themabijeenkomst ouderenzorg

http://www.rszk.nl/files/Oude_en_jonge_vrouw_full.jpg
Zorgverzekeraars hebben in 2012 enorme winsten gemaakt en nu wordt gesproken over het teruggeven van die winst door de maandelijkse zorgpremie te verlagen. Daarnaast speelt de discussie over de decentralisatie van zorgtaken van de Rijksoverheid naar gemeenten. Ook de vraag of mensen hun vermogen moeten inzetten om voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis te verblijven is heel actueel. Dit zorgt bij ouderen voor veel onrust en onzekerheid.  

Kortom er speelt veel op het gebied van de zorg en is een van de belangrijkste dingen in het leven. Door goede zorg blijven we langer gezond en zijn we sneller weer op de been. Het kabinet ziet de zorg vooral als een kostenpost die teruggedrongen moet worden. Het CDA wil juist dat onnodige zorgkosten voorkomen worden en dat het geld op een goede manier ingezet wordt.

De gemeente krijgt in de plannen van het kabinet voor een deel van de zorg steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Hoe gaan we daar als gemeente mee om en wat gebeurd er al binnen Oegstgeest met de zorg.

Daarom organiseert het CDA-Oegstgeest voor de zomer een themabijeenkomst over ouderenzorg voor iedereen in Oegstgeest die met vragen of zorgen zit hierover.

Meer informatie over de bijeenkomst, locatie en sprekers volgt later.

dinsdag 26 maart 2013

CDA Oegstgeest bezorgd over stabiliteit gemeentebestuur na uiteenvallen coalitiepartij PrO

Het CDA Oegstgeest heeft met verbazing kennis genomen van het uiteenvallen van Progressief Oegstgeest. Hoewel bestuur en fractieleden van D66-huize met klem het opstappen van D66 uit PrO ontraadden, heeft de achterban van D66 anders besloten. CDA-fractievoorzitter Den Boer: “Het uiteenvallen van PrO zorgt na de val van het PrO-VVD college opnieuw voor onrust in ons dorp. We zitten midden in de financiële zorgen. Oegstgeest is juist gebaat is bij een stabiel en daadkrachtig gemeentebestuur dat de problemen aanpakt voor de toekomst van ons dorp.

Onrust en onvrede
De positieve landelijke trend is een van de mogelijkheden van de splitsing volgens Den Boer. “Mogelijk heeft het falen van het PrO-VVD college en het gedwongen vertrek van de twee D66-wethouders De Ridder en Van Oortmerssen voor veel onrust en onvrede gezorgd binnen de partij. Dit alles heeft de D66-leden blijkbaar doen besluiten een koers te varen die fractieleden en bestuur juist ten strengste afraadden.”, meent Den Boer.
Grote vraag is wat het uiteenvallen van PrO betekent voor het net aangetreden college van PrO-VVD-LO. Den Boer: “Het nieuwe PrO en D66 stellen dat de PrO-fractie tot de verkiezingen eensgezind bijeen zal blijven, maar dat lijkt toch een wat schizofrene constructie. Hoe kun je zowel eensgezind als fractie opereren en tegelijkertijd je juist herkenbaar van elkaar distantiëren als twee verschillende partijen met straks twee verschillende verkiezingsprogramma’s? Dat lijkt onmogelijk.” Den Boer vraagt zich af welke waarde de standpunten en toezeggingen van ‘PrO-oude stijl’ het komende jaar nog hebben en hoe raad, coalitie en college daarop toekomstgericht beleid moeten baseren. “Met welke afsplitsing van PrO debatteren we tijdens de komende raadsvergaderingen?  En geldt wat zij nu zeggen volgend jaar nog of geldt het alleen voor het nieuwe PrO of alleen voor D66?”

Aantasting bestuurlijk gezag
Den Boer deelt de geuite zorgen van D66-fractielid Hessing als het gaat om het gezag van PrO-wethouder Haanstra. “PrO/D66-fractielid Hessing zei terecht dat een wethouder van een partij in opheffing bezwaarlijk met gezag moeilijke beslissingen kan nemen. Het uiteenvallen van PrO schaadt dan ook haar bestuurlijk gezag en dat is heel erg vervelend omdat zij met de dossiers Financiën en Organisatie juist een hele belangrijke portefeuille heeft waarvoor draagvlak onder burgers moet worden opgebouwd. Ze was juist voortvarend aan de slag gegaan en haar eerste acties waren bemoedigend.” , stelt Den Boer en hij vervolgt:  “Het is een hele vervelende situatie, niet alleen voor wethouder Haanstra maar zeker ook voor de PrO-fractie, voor de gemeenteraadsleden van D66-huize, voor de coalitiepartners en—door de gevolgen voor de stabiliteit—voor het hele dorp. Al die onrust kunnen we nu niet gebruiken. Ik hoop dan ook van harte dat PrO en D66 samen met de coalitiepartners tot een oplossing komen zodat dit jaar Oegstgeest op een stabiele manier bestuurd kan worden. Om de paar maanden een crisis kunnen we ons niet veroorloven.“


vrijdag 22 maart 2013

ZZP´er in de knel

Door Eibertjan van Blitterswijk

Volgens de laatste tellingen zijn er in Oegstgeest 1745 bedrijven. Meer dan 1400 van die bedrijven, ruim 80%, zijn bedrijven van freelancers en ZZP´ers, Zelfstandigen Zonder Personeel dus. Oegstgeester ZZP´ers werken voornamelijk in de adviessector en  in de persoonlijke- en algemene dienstverlening. Tussen 2010 en 2011 is het aantal ZZP´ers in Oegstgeest met 10% gegroeid. 

Ondanks de  flexibiliteit en efficiënte bedrijfsvoering hebben ook ZZP’ers het tijdens de economische crisis moeilijk. Het verliezen van één opdrachtgever heeft immers al een relatief grote impact op het bedrijf. Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) becijferde dat faillissement van bedrijven Nederland zo’n €1,5 miljard aan bijstandsuitkeringen heeft gekost. IMK neemt daarnaast waar dat kleine zelfstandigen het sinds begin 2013 weer moeilijker hebben dan in 2012.  

Het CDA Oegstgeest wil kleine ondernemers in ons dorp helpen de crisis door te komen. Dat is niet alleen belangrijk voor de ZZP’ers zelf, maar ook om de maatschappelijke kosten te drukken die het gevolg zijn van faillissement.

Eén van de  middelen die een gemeente heeft om ZZP’ers te helpen is het Besluit bijstandsverlening zelfstandingen (BBZ). Ondernemers die tijdelijk financiële problemen hebben, of die vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf, kunnen bij de gemeente ondersteuning krijgen om faillissement te voorkomen. Er zijn echter een paar problemen rondom inzet van de BBZ. Zo blijkt de drempel voor ZZP’ers groot om aan te kloppen voor hulp, waardoor zij, als zij eenmaal bij de gemeente aankomen, vaak te laat zijn om hun bedrijf nog te redden. Het CDA wil dat er door betere voorlichting en informatie gewerkt wordt aan het verlagen van die drempel om zo op tijd te kunnen helpen en faillissement te voorkomen. Wethouder Roeffen heeft inmiddels gelukkig op ons aandringen toegezegd te zullen werken aan het verbeteren van deze informatieverstrekking. 

Daarnaast zou het versoepelen van de levensvatbaarheidseis, het urencriterium en de terugbetalingsregeling kunnen zorgen voor betere toepasbaarheid van de BBZ tijdens de crisis. 
Het CDA wil de komende tijd graag met kleine ondernemers in overleg om te kijken welke knelpunten zij ondervinden en welke rol de gemeente kan spelen in ondersteuning van ZZP’ers. In andere gemeenten hebben bijvoorbeeld initiatieven als het inzetten van coaching, het organiseren van cursussen en het screenen van de administratie geholpen om meer ZZP’ers tijdens de crisis te ondersteunen.


zondag 17 maart 2013

Nieuwe project: Boerhaaveplein 3.0

Door fractievoorzitter Marien den Boer

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om het Boerhaaveplein een nieuwe gezicht te geven. Het Groot Proffijt is gesloopt en hiervoor zijn appartementen en een beetje winkelruimte in de plaats gekomen. Daarnaast is het hele plein opnieuw ingericht. Allemaal net klaar.
En toen kwam een paar maanden geleden het bericht dat de kapper en de snackbar weg moesten. De huur was opgezegd omdat Lidl wilde uitbreiden. Daarop zijn de ondernemers, bewoners en het CDA in actie gekomen. Het Boerhaaveplein moet namelijk levendig blijven en dat betekent dat alles geprobeerd moet worden om de kapper en de snackbar te behouden voor het plein. Zeker in deze economisch moeilijke tijd met veel faillissementen van kleine ondernemers.
De laatste steen van vorige project is nauwelijks gelegd of het is al tijd voor Boerhaaveplein 3.0.

Duidelijke randvoorwaarden voor Boerhaaveplein 3.0
Op 14 maart hebben we in de commissie het plan van de Lidl besproken (klik hier voor de stukken). Het CDA ziet dit plan vooral als een startpunt voor onderzoek. We zijn voorzichtig positief, maar we willen niet dat het plan zoals het nu gepresenteerd is uitgevoerd wordt. We willen de wethouder met een aantal randvoorwaarden op weg sturen voor de verdere uitwerking. Daarom gaan we, samen met andere politieke partijen, een initiatiefvoorstel maken. Dit gaan we doen om veel discussie achteraf te voorkomen, zonder alles aan de voorkant dicht te timmeren.

Belangrijkste aandachtspunten
Om het plein levendig te houden willen wel als CDA graag dat alle ondernemers (snackbar, kapper en Lidl) een plaats krijgen op het plein. Hiervoor is mogelijk extra bebouwing op het plein nodig. Dit zorgt voor een aantal problemen. We hebben namelijk de structuurvisie die dit in principe onmogelijk maakt. Ook zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden. Iets wat het CDA al verwacht had.
Verder lijken de plannen problemen te geven voor het parkeren, veiligheid en het geld wat we net als gemeente net in het plein geïnvesteerd hebben. Ook de omwonenden, die net een heel traject achter de rug hebben, zullen meegenomen moeten worden.

Gemeente als regisseur
Het CDA ziet de gemeente hier vooral als regisseur, waarbij ze deels ook zelf partij is als het gaat om het verlenen van vergunningen en eventueel kapitaalvernietiging van de investering in het plein. Maar het gaat ook om economisch beleid en ruimte wij als gemeenteraad ondernemers in Oegstgeest willen geven (groot en klein).  Het gaat om verschillende belangen die wij als gemeenteraad moeten afwegen.

Niet dicht timmeren
Alle punten, die hiervoor beschreven zijn, zullen in het definitieve voorstel (mogelijk met meerdere scenario's) meegenomen worden worden en welke eisen we hier aan gaan stellen wordt in het initiatiefvoorstel helder. Daarbij willen we niet alles dichttimmeren. Wethouder Tonjann moet ruimte hebben in dit traject om afwegingen te maken en met diverse gedragen scenario's te komen.
Voor het CDA is het belangrijkste dat het Boerhaaveplein levendig blijft en dat de huidige ondernemers hier een plaats krijgen.
donderdag 28 februari 2013

AWBZ niet alleen voor arme mensen

door Eibertjan van Blitterswijk

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is bedoeld om medische kosten te dekken die door bijna niemand zijn op te brengen.De kosten voor langdurige ziekenhuiszorg, voor zorg voor mensen met een ernstige beperking of chronische ziekte bijvoorbeeld. Ongeacht of je tweemaal modaal verdient of leeft van een minimumloon zijn die kosten redelijkerwijze niet te betalen.
Het is daarom mooi om als gemeenschap die kosten collectief te dragen en zo dergelijke zorg mogelijk te maken voor mensen die het nodig hebben. Idealiter zou een overheid niet nodig moeten zijn om zorg voor hulpbehoevenden te reguleren, zeggen we dan als rechtgeaarde CDA’ers. Maar ‘civil society’ of naastenliefde wordt niet versterkt door het terugtreden van een overheid, zeker niet als kostenreductie het enige werkelijke argument is van dat terugtreden.
Voor het verwezenlijken van het ideaalbeeld van menig CDA’er is dus meer nodig. Het voert in de basis terug op het een halt toe roepen van secularisering en, als een uitvloeisel daarvan, individualisering. De hulpbehoevende mag in ieder geval niet de dupe worden, noch van onrechtvaardige nivellering, noch van kortzichtige bezuiniging. Dat betekent niet dat oplopende zorgkosten, zeker met oog op de vergrijzing, niet een groot maatschappelijk probleem zijn.
De oplossing moet echter eerder gezocht worden door beantwoording van de vraag wat en hoe we financieren dan voor wie we financieren. Dat betekent doorlichten van voorzieningen en niet collectief financieren wat ook redelijkerwijze particulier kan. Bovendien zal iets moeten gebeuren aan de ondoorzichtigheid van uitgaven als gevolg van bureaucratische arrangementen.
Het is wrang dat enerzijds de Tweede Kamer moet accepteren dat het niet goed inzichtelijk krijgt of de miljarden op een nuttige wijze worden uitgegeven terwijl anderzijds hulpbehoevenden en mensen in het veld te maken hebben met verstikkende regeldruk. Zo lang die vraagstukken niet zijn opgelost, blijft er legitieme twijfel over de collectiviteit van de AWBZ en is er, terecht, geen draagvlak voor het uitzonderen van doelgroepen.

Deze bijdrage is geschreven voor Bestuursforum, het blad voor bestuurders van het CDA. Het is een reactie op de stelling: 'AWBZ moet alleen nog gelden voor arme mensen.'

maandag 25 februari 2013

College communiceert slecht over stijging rioolheffing

Rond 22 februari ontving iedere huiseigenaar in Oegstgeest de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Wanneer deze vergeleken werd met 2012 steeg de rioolheffing van € 112,37 naar € 211,78. Een stijging van 88,5%. ‘Deze stijging wordt nergens toegelicht.’ zegt fractievoorzitter Marien den Boer. ‘Voor veel burgers is dit niet te begrijpen. Een slecht beurt in communicatie vanuit het College.‘

Geen compensatie precarioheffing meer
De uitleg voor de stijging is heel eenvoudig. Het waterleidingbedrijf Dunea berekent de precarioheffing door aan de klanten. De gemeenteraad heeft bepaald dat inwoners dit bedrag terugkrijgen. In 2012 is dit verrekend met de rioolheffing en werd het bedrag € 112,37.
Vanaf 2013 is er geen geld meer om de precarioheffing van Dunea te compenseren. ‘Huishoudens moeten nu het volle pond betalen, namelijk € 211,37.’ vertelt Den Boer, ‘Dankzij het CDA is dit gelukkig al € 25,- minder dan oorspronkelijk de bedoeling was.’

Toelichting ontbrak
Het CDA heeft op verschillende manieren al veel reacties van verontruste burgers gekregen. ‘Veel mensen zijn geschrokken en begrijpen het niet.’ aldus Den Boer. ‘Het College had dit anders aan moeten pakken.’
Sinds een paar jaar werkt Oegstgeest samen met andere overheden in de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Deze organisatie verstuurt de belastingaanslagen voor de gemeente en int het geld.
Den Boer: ‘Het College had opdracht moeten geven aan de BSGR om uitleg te geven over de stijging. Dat hebben ze niet gedaan. Het zorgt voor onnodige onrust en mogelijk zelfs extra bezwaren. Wij gaan vragen waarom dat niet gebeurd is.’