dinsdag 26 maart 2013

CDA Oegstgeest bezorgd over stabiliteit gemeentebestuur na uiteenvallen coalitiepartij PrO

Het CDA Oegstgeest heeft met verbazing kennis genomen van het uiteenvallen van Progressief Oegstgeest. Hoewel bestuur en fractieleden van D66-huize met klem het opstappen van D66 uit PrO ontraadden, heeft de achterban van D66 anders besloten. CDA-fractievoorzitter Den Boer: “Het uiteenvallen van PrO zorgt na de val van het PrO-VVD college opnieuw voor onrust in ons dorp. We zitten midden in de financiële zorgen. Oegstgeest is juist gebaat is bij een stabiel en daadkrachtig gemeentebestuur dat de problemen aanpakt voor de toekomst van ons dorp.

Onrust en onvrede
De positieve landelijke trend is een van de mogelijkheden van de splitsing volgens Den Boer. “Mogelijk heeft het falen van het PrO-VVD college en het gedwongen vertrek van de twee D66-wethouders De Ridder en Van Oortmerssen voor veel onrust en onvrede gezorgd binnen de partij. Dit alles heeft de D66-leden blijkbaar doen besluiten een koers te varen die fractieleden en bestuur juist ten strengste afraadden.”, meent Den Boer.
Grote vraag is wat het uiteenvallen van PrO betekent voor het net aangetreden college van PrO-VVD-LO. Den Boer: “Het nieuwe PrO en D66 stellen dat de PrO-fractie tot de verkiezingen eensgezind bijeen zal blijven, maar dat lijkt toch een wat schizofrene constructie. Hoe kun je zowel eensgezind als fractie opereren en tegelijkertijd je juist herkenbaar van elkaar distantiëren als twee verschillende partijen met straks twee verschillende verkiezingsprogramma’s? Dat lijkt onmogelijk.” Den Boer vraagt zich af welke waarde de standpunten en toezeggingen van ‘PrO-oude stijl’ het komende jaar nog hebben en hoe raad, coalitie en college daarop toekomstgericht beleid moeten baseren. “Met welke afsplitsing van PrO debatteren we tijdens de komende raadsvergaderingen?  En geldt wat zij nu zeggen volgend jaar nog of geldt het alleen voor het nieuwe PrO of alleen voor D66?”

Aantasting bestuurlijk gezag
Den Boer deelt de geuite zorgen van D66-fractielid Hessing als het gaat om het gezag van PrO-wethouder Haanstra. “PrO/D66-fractielid Hessing zei terecht dat een wethouder van een partij in opheffing bezwaarlijk met gezag moeilijke beslissingen kan nemen. Het uiteenvallen van PrO schaadt dan ook haar bestuurlijk gezag en dat is heel erg vervelend omdat zij met de dossiers Financiën en Organisatie juist een hele belangrijke portefeuille heeft waarvoor draagvlak onder burgers moet worden opgebouwd. Ze was juist voortvarend aan de slag gegaan en haar eerste acties waren bemoedigend.” , stelt Den Boer en hij vervolgt:  “Het is een hele vervelende situatie, niet alleen voor wethouder Haanstra maar zeker ook voor de PrO-fractie, voor de gemeenteraadsleden van D66-huize, voor de coalitiepartners en—door de gevolgen voor de stabiliteit—voor het hele dorp. Al die onrust kunnen we nu niet gebruiken. Ik hoop dan ook van harte dat PrO en D66 samen met de coalitiepartners tot een oplossing komen zodat dit jaar Oegstgeest op een stabiele manier bestuurd kan worden. Om de paar maanden een crisis kunnen we ons niet veroorloven.“


vrijdag 22 maart 2013

ZZP´er in de knel

Door Eibertjan van Blitterswijk

Volgens de laatste tellingen zijn er in Oegstgeest 1745 bedrijven. Meer dan 1400 van die bedrijven, ruim 80%, zijn bedrijven van freelancers en ZZP´ers, Zelfstandigen Zonder Personeel dus. Oegstgeester ZZP´ers werken voornamelijk in de adviessector en  in de persoonlijke- en algemene dienstverlening. Tussen 2010 en 2011 is het aantal ZZP´ers in Oegstgeest met 10% gegroeid. 

Ondanks de  flexibiliteit en efficiënte bedrijfsvoering hebben ook ZZP’ers het tijdens de economische crisis moeilijk. Het verliezen van één opdrachtgever heeft immers al een relatief grote impact op het bedrijf. Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) becijferde dat faillissement van bedrijven Nederland zo’n €1,5 miljard aan bijstandsuitkeringen heeft gekost. IMK neemt daarnaast waar dat kleine zelfstandigen het sinds begin 2013 weer moeilijker hebben dan in 2012.  

Het CDA Oegstgeest wil kleine ondernemers in ons dorp helpen de crisis door te komen. Dat is niet alleen belangrijk voor de ZZP’ers zelf, maar ook om de maatschappelijke kosten te drukken die het gevolg zijn van faillissement.

Eén van de  middelen die een gemeente heeft om ZZP’ers te helpen is het Besluit bijstandsverlening zelfstandingen (BBZ). Ondernemers die tijdelijk financiële problemen hebben, of die vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf, kunnen bij de gemeente ondersteuning krijgen om faillissement te voorkomen. Er zijn echter een paar problemen rondom inzet van de BBZ. Zo blijkt de drempel voor ZZP’ers groot om aan te kloppen voor hulp, waardoor zij, als zij eenmaal bij de gemeente aankomen, vaak te laat zijn om hun bedrijf nog te redden. Het CDA wil dat er door betere voorlichting en informatie gewerkt wordt aan het verlagen van die drempel om zo op tijd te kunnen helpen en faillissement te voorkomen. Wethouder Roeffen heeft inmiddels gelukkig op ons aandringen toegezegd te zullen werken aan het verbeteren van deze informatieverstrekking. 

Daarnaast zou het versoepelen van de levensvatbaarheidseis, het urencriterium en de terugbetalingsregeling kunnen zorgen voor betere toepasbaarheid van de BBZ tijdens de crisis. 
Het CDA wil de komende tijd graag met kleine ondernemers in overleg om te kijken welke knelpunten zij ondervinden en welke rol de gemeente kan spelen in ondersteuning van ZZP’ers. In andere gemeenten hebben bijvoorbeeld initiatieven als het inzetten van coaching, het organiseren van cursussen en het screenen van de administratie geholpen om meer ZZP’ers tijdens de crisis te ondersteunen.


zondag 17 maart 2013

Nieuwe project: Boerhaaveplein 3.0

Door fractievoorzitter Marien den Boer

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om het Boerhaaveplein een nieuwe gezicht te geven. Het Groot Proffijt is gesloopt en hiervoor zijn appartementen en een beetje winkelruimte in de plaats gekomen. Daarnaast is het hele plein opnieuw ingericht. Allemaal net klaar.
En toen kwam een paar maanden geleden het bericht dat de kapper en de snackbar weg moesten. De huur was opgezegd omdat Lidl wilde uitbreiden. Daarop zijn de ondernemers, bewoners en het CDA in actie gekomen. Het Boerhaaveplein moet namelijk levendig blijven en dat betekent dat alles geprobeerd moet worden om de kapper en de snackbar te behouden voor het plein. Zeker in deze economisch moeilijke tijd met veel faillissementen van kleine ondernemers.
De laatste steen van vorige project is nauwelijks gelegd of het is al tijd voor Boerhaaveplein 3.0.

Duidelijke randvoorwaarden voor Boerhaaveplein 3.0
Op 14 maart hebben we in de commissie het plan van de Lidl besproken (klik hier voor de stukken). Het CDA ziet dit plan vooral als een startpunt voor onderzoek. We zijn voorzichtig positief, maar we willen niet dat het plan zoals het nu gepresenteerd is uitgevoerd wordt. We willen de wethouder met een aantal randvoorwaarden op weg sturen voor de verdere uitwerking. Daarom gaan we, samen met andere politieke partijen, een initiatiefvoorstel maken. Dit gaan we doen om veel discussie achteraf te voorkomen, zonder alles aan de voorkant dicht te timmeren.

Belangrijkste aandachtspunten
Om het plein levendig te houden willen wel als CDA graag dat alle ondernemers (snackbar, kapper en Lidl) een plaats krijgen op het plein. Hiervoor is mogelijk extra bebouwing op het plein nodig. Dit zorgt voor een aantal problemen. We hebben namelijk de structuurvisie die dit in principe onmogelijk maakt. Ook zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden. Iets wat het CDA al verwacht had.
Verder lijken de plannen problemen te geven voor het parkeren, veiligheid en het geld wat we net als gemeente net in het plein geïnvesteerd hebben. Ook de omwonenden, die net een heel traject achter de rug hebben, zullen meegenomen moeten worden.

Gemeente als regisseur
Het CDA ziet de gemeente hier vooral als regisseur, waarbij ze deels ook zelf partij is als het gaat om het verlenen van vergunningen en eventueel kapitaalvernietiging van de investering in het plein. Maar het gaat ook om economisch beleid en ruimte wij als gemeenteraad ondernemers in Oegstgeest willen geven (groot en klein).  Het gaat om verschillende belangen die wij als gemeenteraad moeten afwegen.

Niet dicht timmeren
Alle punten, die hiervoor beschreven zijn, zullen in het definitieve voorstel (mogelijk met meerdere scenario's) meegenomen worden worden en welke eisen we hier aan gaan stellen wordt in het initiatiefvoorstel helder. Daarbij willen we niet alles dichttimmeren. Wethouder Tonjann moet ruimte hebben in dit traject om afwegingen te maken en met diverse gedragen scenario's te komen.
Voor het CDA is het belangrijkste dat het Boerhaaveplein levendig blijft en dat de huidige ondernemers hier een plaats krijgen.