zondag 22 december 2013

Sportsamenwerking trapt af met koude douche

Het CDA heeft tijdens de raadsvergadering van december een motie ingediend waarin het College werd opgeroepen om de lastenverzwaringen voor sportverenigingen voor de jaren 2013 en 2014 op te schorten. De lastenverzwaringen waren door de gemeente opgelegd toen de verenigingen hun contributies al hadden vastgesteld. Daardoor kunnen de verenigingen de lastenverzwaring niet op een fatsoenlijke manier opvangen. Ze teren in op hun reserves, sommige zo ver dat hoog nodige investeringen niet meer kunnen worden gedaan.

Het CDA betreurt de valse start. De gemeente zou voor slechts €40.000 met een schone lei kunnen bouwen aan de toekomst. De verenigingen zijn namelijk bereid hun steentje bij te dragen en voor meer sportkosten op te draaien. Bovendien past het de gemeente om de hand in eigen boezem te steken. Van de beloftes van het vorige college om in gesprek te gaan met alle verenigingen en zo op maat uitvoering te geven aan het accomodatiebeleid en de ‘kostendekkende tarieven’, is niets
terecht gekomen. In afwachting van de dialoog kwam opeens de factuur.

Het CDA vroeg clementie voor de clubs, want hoewel geen enkele vereniging zal ‘omvallen’ worden ze uitgekleed juist op het moment dat de gemeenteraad in nauwe samenwerking met de clubs wil bouwen aan een solide toekomst. Die samenwerking begint nu onnodig met een koude douche en een klap in het gezicht vindt het CDA.

Helaas stemden de coalitiepartijen PrO, VVD en LO tegen de CDA-motie. Een gemiste kans om een belangrijk pijnpunt weg te nemen, het vertrouwen te herstellen en in gezamenlijkheid te werken aan duurzame financiering van sport in Oegstgeest.

donderdag 12 december 2013

Zelfstandig blijven door samen te werken

Op donderdag 19 december neemt de gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest. Die toekomst is meer samenwerken met anderen. Een duidelijke keuze en een keuze die het CDA Oegstgeest wil en steunt. 'Wij willen het unieke karakter van Oegstgeest en de bijzondere samenleving behouden. Dat kan het beste door bewust en gericht samen te werken.' aldus fractievoorzitter Marien den Boer.

Het CDA wil dat de gemeente zelf richting kan blijven geven aan belastingen, groen, sport, zorg, cultuur en bestemmingsplannen en hier ook zeggenschap over blijven houden. Hoe we gaan samenwerken is onze keuze. Die keuze is namelijk afhankelijk van wat wij als dorp willen en wat inwoners nodig hebben om hun eigen identiteit, regie en woonplezier hier te behouden c.q. te ontwikkelen. Daar waar beleid te ingewikkeld of uitvoering te duur wordt voor een kleine gemeente, zoals de WMO, de jeugdhulp en andere zorg, moet intensiever samengewerkt worden met grotere gemeenten zoals Katwijk, Leiden, Teylingen of Noordwijk.

De coalitiepartijen PrO, VVD en LO, hebben bij het vormen van het college vorig jaar besloten om te laten onderzoeken of Oegstgeest zou moeten fuseren of, zoals het ook wel heet, heringedeeld zou moeten worden. Een onderzoeksbureau is aan de slag gegaan. Iedereen is gevraagd hun mening te geven en ook de gemeenteraad heeft in commissieverband gedebatteerd. Conclusie van het onderzoek is dat fusie niet de beste weg is. Het CDA is tevreden dat de onderzoekers tot dezelfde conclusie komen als het CDA. Aan de raad wordt voorgesteld om het samenwerking met Leiden én het scenario samenwerking met Katwijk/Noordwijk verder te onderzoeken. In dat onderzoek komt ook de vraag terug het CDA Oegstgeest ook al eerder stelde. Nog steeds is niet helder welk probleem opgelost moet worden. Er zijn problemen, maar daar werken we nu aan. Wanneer we de problemen zoals de financien, de organisatie van de gemeente en het bestuur oplossen, is het de vraag of samenvoegen noodzakelijk is.

Naast dit onderzoekstraject heeft PrO geopperd om een referendum te houden over de bestuurlijke toekomst van ons dorp. Het CDA is daarover van meet af aan klip en klaar geweest. Wij willen alleen een referendum als het om het opheffen van de gemeente gaat. Die keuze is zo wezenlijk en ingrijpend dat burgers daarover moeten kunnen stemmen, vindt de fractie. Voor normale beleidskeuzes, zoals het aangaan van samenwerkingsverbanden, zijn referenda niet nodig. Nu gelukkig een fusie van de baan is er ook geen nut meer voor een referendum.

Het CDA ziet uit naar goede discussies de komende tijd over hoe Oegstgeest versterkt kan worden middels gerichte samenwerking. De sturing op samenwerkingsverbanden als Servicepunt ’71, de belastingsamenwerking (BSGR) en Holland Rijnland kan namelijk aanzienlijk beter dan de afgelopen collegeperiode het geval is geweest. Gerichte en goede samenwerking is voor het CDA erg belangrijk om alle ingewikkelde taken op het gebied van zorg goed uit te kunnen voeren. Op die manier versterken we ons dorp en houden we regie op de dingen die we lokaal van groot belang vinden.