Verkiezingsprogramma 2014-2018


Kiezen voor de samenleving

Het CDA Oegstgeest gelooft in de kracht van de Oegstgeester samenleving. Oegstgeest kent een vitaal verenigingsleven en veel mensen zijn actief als vrijwilliger in bijvoorbeeld sportverenigingen, kerken of culturele organisaties. Het behouden en versterken van de kracht en eigen identiteit van de Oegstgeester samenleving gaat volgens ons het beste als Oegstgeest een zelfstandige gemeente blijft. Wij zijn bovendien groot voorstander van bestuur dichtbij de burgers: een gemeentebestuur dat zijn inwoners kent en dat weet wat er leeft in het dorp. Een gemeente waar de inwoners hun raadsleden gemakkelijk weten te vinden als er iets speelt in het dorp.
Wij realiseren ons goed dat een zelfstandig Oegstgeest geen vanzelfsprekendheid is. De financiële en bestuurlijke problemen zijn groot en de gemeente heeft de afgelopen vier jaar niet aangetoond dat ze over voldoende bestuurskracht beschikt om die problemen het hoofd te bieden. Bovendien krijgt de gemeente er de komende jaren een aantal belangrijke taken bij op het gebied van zorg, werk en jeugd. Deze nieuwe taken zullen veel van de gemeente vragen. Behoud van zelfstandigheid is alleen mogelijk als de gemeente de financiële en bestuurlijke problemen oplost en ze beter gaat presteren dan de afgelopen vier jaar. Wij denken dat het kan. Vooral omdat de gemeente het niet allemaal zelf hoeft te doen. Er kan veel meer gebruik worden gemaakt van de denkkracht, creativiteit en betrokkenheid van de inwoners van Oegstgeest. De gemeente zal ruimte moeten bieden aan mensen om zelf oplossingen te bedenken en zaken aan te pakken. Ook al leidt dat tot andere oplossingen dan de gemeente zelf bedacht zou hebben. De gemeente weet het niet altijd beter. 

Vijf bewegingen in de samenleving

Om dit alles te bewerkstelligen, willen wij gebruikmaken van vijf bewegingen in de samenleving:

  1. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken zelf hun leefomgeving. Burgers nemen steeds vaker het heft in handen om bepaalde zaken in het dorp of in de wijk aan te pakken. Mooie voorbeelden hiervan zijn Energiek Poelgeest, het Repair Café en de Oegstgeester energiecoöperatie LEOO. Daarbij worden ook allerlei nieuwe organisatievormen gebruikt, zoals sociale netwerken (bijvoorbeeld de Civil Society Club en het Dorpslab). Dit soort initiatieven vormt de uitdrukking van de beweging van vrijblijvendheid (‘de gemeente lost het maar op’) naar betrokkenheid: mensen willen zelf het probleem oplossen en wachten niet totdat de gemeente actie onderneemt. Dit vraagt om een gemeente die positief staat tegenover initiatieven van burgers (ook al passen die misschien niet altijd binnen het bestaande beleid en de regels) en die inwoners actief uitnodigt om mee te denken en mee te doen.


  1. Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden. De afgelopen jaren zijn gemeenten steeds meer gaan regelen en voorschrijven. Vaak met de beste bedoelingen. Als er zich een incident voordoet, is de eerste publieke reactie vaak: ‘Daar moet de gemeente eens wat aan doen!’  Wij willen deze trend keren en mensen meer zelf hun verantwoordelijkheid laten nemen. Dat vraagt bestuurlijke moed, want het betekent dat mensen vaker op hun gezond verstand worden aangesproken in plaats van op regels en voorschriften. Dat betekent dat we zeer terughoudend zijn met het maken van regels.


  1. Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is beter dan genezen. Als er iets misgaat in een mensenleven, bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte of schulden, is er een vangnet in de vorm van sociale voorzieningen. Teveel is de nadruk komen te liggen op het geld dat de overheid in deze regelingen steekt. Wij willen deze trend keren door ook te kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige en dure zorg te voorkomen. Dat is nodig, omdat alleen dan de voorzieningen kunnen blijven bestaan voor mensen die het écht nodig hebben.


  1. Van polarisatie naar participatie: iedereen doet mee. Het CDA Oegstgeest streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt, passend bij ieders mogelijkheden. Werk – betaald of onbetaald - is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Naast solidariteit spreken we mensen ook aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Rechten en plichten gaan dus hand in hand. Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving.


  1. Van verbruiken naar waarderen: alles in onze omgeving moet op waarde  worden geschat, ook als het niet meteen in geld valt uit de drukken. Het dorpse karakter van Oegstgeest is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor onze monumenten en landgoederen. Of voor ons rijke verenigingsleven. CDA’ers zijn rentmeesters van wat van waarde is. Daarin zit ook economische potentie. Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling. Niet alleen gebruiken, maar ook bewaren of hergebruiken is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen, energie, voedsel en afval hebben een waarde. Wij streven ook lokaal naar een balans tussen mens, milieu en een gezonde economie.

Wat wil het CDA Oegstgeest de komende vier jaar bereiken?


Met de vijf bewegingen in de samenleving als leidraad voor ons handelen, wil het CDA Oegstgeest de komende vier jaar het volgende voor ons dorp bereiken:


Zelfstandigheid van Oegstgeest
Om de kracht en eigen identiteit van de Oegstgeester samenleving te behouden en te versterken, vinden wij dat Oegstgeest een zelfstandige gemeente moet blijven. Wij realiseren ons dat behoud van zelfstandigheid alleen mogelijk is als de gemeente de financiële en bestuurlijke problemen oplost en ze beter gaat presteren dan de afgelopen vier jaar het geval is geweest. Ook zal de gemeente meer moeten samenwerken met de buurgemeenten om taken goedkoper en beter te kunnen doen. Daarbij moet de nadruk liggen op ambtelijke samenwerking, waarbij de gemeente de mogelijkheid houdt om eigen beleid te voeren.


Financiën op orde brengen
De financiële situatie van de gemeente is zorgelijk. De gemeente heeft een veel te hoge schuldenlast en het financiële beheer is niet op orde. De schuld moet omlaag, het eigen vermogen moet worden versterkt en de financiële organisatie moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Dit dwingt de gemeente tot het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. De gemeente zal eerst naar zichzelf moeten kijken en zich de vraag moeten stellen: welke taken kunnen goedkoper worden gedaan en welke taken kunnen aan de samenleving worden overgelaten?
Het CDA Oegstgeest vindt dat gemeentelijke belastingen in beginsel niet meer mogen stijgen dan met het inflatiecijfer. De gemeente zal eerst moeten bekijken welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen op de uitgaven. 


Meer transparantie
Er is niets geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden willen wij dat inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar gaan ontvangen. Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Op de website is ook een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en de taken die ze uitvoeren.


Andere manieren voor het oplossen van conflicten
Wij willen dat de gemeente de geschillen met haar burgers zoveel mogelijk op een informele (dat wil zeggen: niet-juridische) manier oplost. Als iemand een klacht of bezwaarschrift bij de gemeente indient, zal de gemeente altijd eerst persoonlijk contact met deze man of vrouw moeten zoeken om te achterhalen wat het probleem precies is en hoe dat het beste kan worden opgelost.  


Leve de lokale cultuur
Vele Oegstgeestenaren zijn geboeid door culturele zaken. Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed (bijvoorbeeld de schrijvers uit Oegstgeest) dragen bij aan de identiteit van Oegstgeest. Bewaren wat waardevol is, vormt een gezamenlijke opdracht.


Nieuwe taken stellen de gemeente voor een uitdaging
De komende jaren draagt het Rijk belangrijke taken op het terrein van zorg, jeugd en werk en inkomen aan de gemeenten over. De gemeenten krijgen hiervoor minder geld dan het Rijk zelf beschikbaar heeft voor deze taken. De gemeente zal voor deze taken tijdig voldoende middelen moeten reserveren. 
De gemeente Oegstgeest is te klein om deze taken alleen uit te voeren. Ze zal dat samen met andere gemeenten moeten doen. Om rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burgers te scheppen, zal de gemeente het beleid voor deze nieuwe taken moeten afstemmen op dat van de andere gemeenten in de regio. De  taakoverdracht zal enorme gevolgen hebben voor veel mensen. Wij willen dat de gemeente de inwoners betrekt bij het bepalen van het nieuwe beleid en dat ze iedereen die het aangaat tijdig informeert over de consequenties ervan.


Zelf de regie houden over de zorg
Het CDA Oegstgeest hanteert als uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie houden over de zorg die ze ontvangen, door middel van een eigen budget. Financiering van de zorg moet plaatsvinden door direct de zorgvraag van mensen te financieren en niet door in eerste instantie de instelling (dus het aanbod van de zorg) te financieren. Dit kan bijvoorbeeld door een persoonsgebonden budget, een persoonsvolgend budget (‘rugzakje’) of een vouchersysteem waarmee zorg kan worden ingekocht.  


Ondersteunen van mantelzorgers
Mantelzorgers en vrijwilligers zullen de komende jaren steeds belangrijker worden in de zorg. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, zal de gemeente ondersteuning moeten bieden. Dat kan op verschillende manieren: het aanbieden van respijtzorg (het overnemen van de zorg door een beroepskracht of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger even vrijaf van de zorg kan hebben) en het bieden van ondersteuning via het Steunpunt Mantelzorg.
Vereenzaming tegengaan
Een goed sociaal netwerk houdt mensen langer vitaal. Daarom wil het CDA Oegstgeest vereenzaming tegengaan en zet het in op het betrekken van ouderen bij activiteiten. De ouderenbonden, Radius, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol.

Tegenprestatie naar vermogen
Het CDA Oegstgeest vindt dat iedereen kan en moet bijdragen aan de samenleving. Daarom willen wij mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, en die niet in een re-integratietraject zitten, verplichten om een tegenprestatie te leveren die past bij ieders mogelijkheden. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk.


Sportverenigingen brengen mensen samen
Sportverenigingen vormen een ontmoetingsplaats voor mensen van verschillende leeftijden en achtergrond. Vanuit de gedachte dat sport een belangrijke maatschappelijke functie vervult, wil het CDA Oegstgeest terughoudend zijn bij het verhogen van de financiële lasten voor de sportverenigingen en hun leden. Het behoud van vitale sportverenigingen en het betaalbaar houden van sportdeelname voor alle inwoners van Oegstgeest staan voor ons voorop.


Behoud van het zwembad
Een zwembad is een belangrijke voorziening voor ons dorp. Daarom willen wij dat in Oegstgeest een zwembad blijft. Wel moet worden gezocht naar mogelijkheden om te besparen op de wijze van beheer en extra inkomsten te verwerven.


ASC niet naar de Overveerpolder
Het CDA Oegstgeest is tegen verhuizing van ASC naar de Overveerpolder. Wij vinden de financiële risico’s van deze verhuizing (een garantstelling van 6 miljoen euro) voor de gemeente te groot. Op het sportpark De Voscuyl is voldoende ruimte om ASC te huisvesten, als alle betrokken verenigingen bereid zijn om samen te werken en het terrein efficiënter wordt benut, bijvoorbeeld door de aanleg van een aantal kunstgrasvelden.


Godsdienstonderwijs op openbare scholen
We leven in een samenleving met verschillende geloofsovertuigingen. Het CDA Oegstgeest vindt het belangrijk dat ook binnen het openbaar onderwijs aandacht wordt besteed aan levensbeschouwingen.


Steunen van startende ondernemingen
Jonge en startende ondernemingen kunnen een steuntje in de rug vaak goed gebruiken. Bijvoorbeeld door hen gemeentelijke opdrachten te gunnen, zonder uiteraard de prijs-kwaliteitverhouding uit het oog te verliezen.


Geen koopzondagen
Het CDA Oegstgeest hecht aan de zondag als gemeenschappelijke dag van rust. Wij zijn daarom tegen de openstelling van winkels op zondag. 

Snelle dienstverlening aan ondernemers
Ondernemers moeten snel en gemakkelijk kunnen ondernemen. De gemeente mag daarbij geen hinderpaal zijn. De gemeente moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor ondernemers (via een ondernemersloket), ze moet snel antwoord geven en het aantal regels en procedures beperken.


Bewoners doen mee aan het beheer van het openbaar groen
Bewoners moeten worden betrokken bij het beheer van het openbaar groen in hun wijk. Daarom vindt het CDA Oegstgeest dat de gemeente met de wijkbewoners in gesprek moet gaan over de wijze waarop binnen het vastgestelde budget het beheer en onderhoud van het groen het beste kan plaatsvinden.
Ook willen wij het mogelijk maken dat bewoners het beheer van gedeelten van het openbaar groen van de gemeente overnemen.


Passende nieuwbouw
Nieuwbouw moet passend zijn bij het dorpse karakter van Oegstgeest. Kleine bedrijvigheid in of bij een woning moet niet belemmerd worden door ruimtelijke regels van de gemeente. Dat geldt ook voor uitbouwen aan woningen om het wonen met zorg aan huis mogelijk te maken.


Zelf energie opwekken
Wij willen ruimte bieden aan initiatieven van bewoners, verenigingen, corporaties en bedrijven om zelf energie op te wekken. De gemeente kan dergelijke initiatieven ondersteunen door eventuele belemmeringen in regelgeving en ruimtelijke plannen weg te nemen.


Aanpak wateroverlast
Het CDA Oegstgeest wil dat de gemeente samen met de omwonenden en het Hoogheemraadschap het vastgestelde Wateractieplan uitvoert om de wateroverlast in het oude dorp aan te pakken.   

Busverbindingen in Poelgeest en Nieuw Rhijngeest
Voor de leefbaarheid van de wijken is goed openbaar vervoer van groot belang. Daarom wil het CDA Oegstgeest er voor zorgen dat alle wijken een goede busverbinding behouden of krijgen. Wij zullen ons sterk maken voor een busverbinding in de wijken Poelgeest en Nieuw Rhijngeest en voor het behoud van de busverbindingen in Haaswijk.


Regionale bereikbaarheid
Voor de bereikbaarheid is Oegstgeest afhankelijk van de regio. Daarom blijven wij ons actief inzetten voor de Rijnlandroute en voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (snelle busverbindingen) in de regio. De directe aansluiting van de Flora Bloemenveiling op de A44 moet snel worden aangelegd.   


Brug Poelgeest
Voor een goede bereikbaarheid van Poelgeest is een tweede ontsluitingsweg nodig. Daarom wil het CDA Oegstgeest dat de brug over de Haarlemmertrekvaart er snel komt.


Het Gemeentecentrum
De toekomst van het Gemeentecentrum aan de Lijtweg is onzeker. Het in standhouden van dit gebouw is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Toch vindt het CDA Oegstgeest dat de gemeente zich er voor moet inzetten dat het gebouw als multifunctioneel centrum voor alle generaties behouden blijft. Als verstrekker van subsidies aan instellingen die ruimtes in het gebouw huren (het ouderen- en jongerenwerk), kan de gemeente een positieve rol vervullen bij het beter benutten van het Gemeentecentrum.
Om er voor te zorgen dat kerkgebouwen blijvend hun functie kunnen behouden, moet de gemeente in haar bestemmingsplannen de mogelijkheid bieden om in kerkgebouwen ook andere maatschappelijke functies onder te brengen. 


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen